Categories
Ngữ pháp không khó Tiếng Nhật

So sánh なければなりません và ないといけません

Hãy cùng mình tìm hiểu điểm khác nhau và giống nhau của 2 cấu trúc này nhé.