Categories
Ngữ pháp không khó Tiếng Nhật

たくさん寝ました và よく寝ました

Hai câu trên có gì khác nhau nhỉ. Chúng mình cùng suy nghĩ và đưa ra đáp án nhé.